2018 Yılı Faaliyet Raporlarının Oylanmasında Olası Riskler

0
27

2018 Yılı Faaliyet Raporlarının Oylanmasında Olası Riskler

 

 Giriş

Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetler ve belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanun’un 41.maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ile de söz konusu faaliyet raporların şekil ve içeriğine ilişkin standartlar belirlenmiştir.

Ancak, stratejik plan için bir kılavuz, performans programı için de bir rehber olmasına karşın, faaliyet raporunun nasıl hazırlanacağına ilişkin rehber veya kılavuz bulunmamaktadır.

Bu nedenle, genel başlıkları verilen faaliyet raporlanın ayrıntıda hangi tablo veya açıklamalarla hazırlanacağına ilişkin bir mevzuat bulunmamaktadır.

Kamuda stratejik yönetim anlayışının kabul edilmesiyle birlikte, bütçe, stratejik plan ve performans programı arasında ilişkinin doğru kurulup kurulmadığı, faaliyet raporları ile açıklanmakta ve bu raporlarla tahmin edilenle gerçekleşen arasındaki sapmanın nedenleri faaliyet raporları ile hesabı verilmektedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in birim faaliyet raporları başlıklı 10.maddesinde aşağıdaki düzenleme bulunmaktadır:

(3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.

Diğer taraftan, anılan Yönetmelik’in idare faaliyet raporları başlıklı 11.maddesinde ise aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir:

(3) Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarından; il özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından il genel meclisine, belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye meclisine, mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayında birlik başkanı tarafından birlik meclisine sunulur.

 (4) İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna kadar; belediyelerin faaliyet raporları ile mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayı sonuna kadar üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süreler içinde Sayıştaya ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.

Mahalli idarelerin 2018 faaliyet raporları, şubat ayı sonuna kadar birimlerce hazırlanacak, nisan ayında ise belediye meclisine havale edilecek ve nihayetinde onaylandıktan sonra Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Bu durum, Mart sonunda yapılacak seçimle birlikte değişen yönetimler açısından ciddi bazı sorunlara veya tartışmalara neden olabilecektir. Eski dönemin faaliyet raporlarının, yeni yönetimce oylanmasında tartışma yaşanması, 2018 yılı için hazırlanacak faaliyet raporlarını daha önemli hale getirmekte ve hazırlanmasındaki sürecin daha etkin yürütülmesini gerektirmektedir.

 1. Faaliyet Raporlarının Hazırlık Sürecine İlişkin Öneriler

Faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri incelenerek ortaya konulan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulması, standartlaşmanın sağlanması, kamuoyuna doğru ve tam bilgi verilmesi ve mevzuata uygunluğun sağlanması açısından oldukça önemli olup, Birim Faaliyet Raporlarında bu yönde eksiklik olması durumunda Mali Hizmetler Müdürlüğünce kabul edilmemesi, süresinde göndermeyenler için de gerekli idari yaptırımlar uygulanması gerekmektedir.

Bu nedenle, öncelikle uygulama birliğinin sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan başarılı bir faaliyet raporu için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinin yerinde olacağını düşünmekteyim:

 1. Harcama birimlerine gönderecekleri birim faaliyet raporlarının bölüm ve alt başlıkları, Yönetmeliğin 19.maddesine uygun bir şekilde düzenlenmiş olması gerektiğinden, “Birim Faaliyet Raporunun” bu içerikte hazırlanması, ayrı başlık ve bölümlendirme yapılmaması gerekmektedir.
 2. Birim faaliyet raporlarında, metin içeriklerinde ifade bütünlüğünün sağlanması ve idare faaliyet raporu oluşturabilmesi için yapılacak birleştirme zorlaştırmayacak uygun bir standartta doldurulması tabloların doldurulması gerekmektedir.
 3. Verilen bilgilerin doğru ve ölçülebilen verilere dayanmasına özen gösterilmeli, mevzuata ilişkin atıfların güncel olması da kontrol edilmelidir.
 4. Fiziki bilgiler, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34.maddesi gereği hazırlanan, Harcama Birimleri Taşınır Mal Yönetim Dönemi Hesabıyla uyumlu bir şekilde doldurulmalıdır.
 5. Mali bilgiler kısmına ilişkin yer verilen bilgiler için, bütçe tahminleri, gerçekleşmeleri incelenmeli bu yönde sağlıklı ve tam bilgi vermelidir. Mali denetim sonuçlarına ise cari yılda gerçekleştirilen denetimlerden harcama birimini ilgilendiren kısımlarla ilgili bilgi verilmelidir. Örnek tablo aşağıda verilmiştir:
XXX KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Bütçe Performansı
GİDERLER
(Ekonomik Kodlama
I.Düzey)
 
Bütçe Kararnamesi Yıl Sonu Harcama C2/
B2
(%)
1. Personel Giderleri 1.000 800 80
2. SGK Devlet Primleri      
3. Mal ve Hizmet Alımı      
4. Faiz Giderleri      
5. Cari Transferler      
6. Sermaye Giderleri      
7. Sermaye Transferleri      
8. Borç verme      
TOPLAM 1.000 800 80

 

 1. Performans Bilgileri bölümü için Performans Programında yer alan bilgilerle uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Örnek tablo aşağıda verilmiştir:
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Birim Adı  
Amaç  
Hedef  
Performans Hedefi  
Performans Göstergeleri Hedef
(2016 yılı)
Gerçekleşme Yılsonu Gerçekleşme Hedefin Gerçekleşme Oranı Hedefin Sapma Oranı
1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek
1.                
Tanım  
Göstergenin Kaynağı  
Performans Sonuçlarının Analizi  
Sapmanın Nedeni  
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler  
2.                
Tanım  
Göstergenin Kaynağı  
Performans Sonuçlarının Analizi  
Sapmanın Nedeni  
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler  
FAALİYET
MALİYETİ
2016 Yılı Performans Programında Öngörülen Maliyet Gerçekleşen Maliyet
1.    
2.    
3.    
4.    
 

 

 1. Söz konusu tablo ve bilgilere “İç Kontrol Güvence Beyanı” güvence beyanı da eklenmesi ve bu belge imzalanırken gerçeği yansıtacak bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Faaliyet raporları hesap verme sorumluluğunu yerine getirmeye yönelik bir çalışmadır. Eksik, hatalı veya bir fotoğraf albümünden öteye gitmeyen faaliyet raporu bu amacı yerine getiremeyecektir.

 1. Faaliyet Raporlarında Sık Yapılan Hatalar

2.1. Mevzuat Normlarına Yapılan Atıflarda Hatalar

Mevzuat, kamu görevlilerinin sınırlarını gösterir. Yetki, görev sorumluluk alanları bu çerçevede belirlenir. Yasal sınırlarını tam ve/veya doğru olarak ifade edemeyen bir belediyenin, kamuoyu nezdinde eleştirilmesi doğaldır.

Aşağıdaki örnek -1’de ve örnek -2’de yer verildiği üzere 6330 sayılı Büyükşehir Yasası olmadığı gibi, faaliyet raporunun hazırlandığı dönemde kaldırılmış olan 832 sayılı Kanun’a atıf yapılması hatalıdır.

 

Örnek: 1

Örnek-2

Bu mevzuat hatalarını, sehven yapılan yazım hataları olarak da yapılmış olabilir. Ancak, faaliyet raporunun oldukça önemli bölümlerinde yapılan bu hataların, dikkat çekeceği, kendini ilgilendiren temel düzenlemelerden habersiz olduğu, bu düzenlemeleri doğru ifade edemediği algısının yaratılması imaj ve itibar açısından oldukça önemli bir eksiklik yaratabilecektir.

Kamuoyunda mevzuat bilgisinin eksik olacağı, bu değerlendirmelerinin yapılamayacağı veya sözü edilen hataların vatandaş tarafından önemsenmeyeceği iddia edilse bile, bu tür eksikliklerin, paydaşlarını önemseyen kurumlar tarafından yapılmamasına yönelik önlemlerin alınması yerinde olacaktır.

2.2. Birim Bazında Misyon ve Vizyon Belirlenmesi

Kamu idarelerinin misyonu, vizyonu, amaçları ve hedefleri, stratejik planlarıyla belirlenir. Planlar 5 yıl için hazırlanır ve yenileme olmadığı sürece bunların değiştirilmesi mümkün değildir.

Bu belirlemeler, idare bazında yapılır ve gerek performans programında gerekse de yıl sonunda hazırlanan faaliyet raporunda bu kavramlar değiştirilmeksizin yer alır. Dolayısıyla, birim bazında, bu belirlemeler yapılamaz.

 

Örnek 3’de verildiği üzere, yazı işleri biriminin idareden bağımsız ve ayrı misyon ve vizyon belirlemesi mümkün değildir.

2.3. Belediyenin Değil Belediye Başkanının Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Belediye faaliyet raporları, bir kamu idaresi olarak bütçe ödeneklerinin kullanılmasının sonuçlarını ve performans programı ile planladığı göstergelerin gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmeleri içerir.

Bazı faaliyet raporlarında oldukça fazla belediye başkan fotoğrafları veya belediye başkanına dönük ifadelere yer verilmektedir. Bu durumda kamuoyu da faaliyet raporunu incelediğinde, belediye başkanını tanıtan, onun reklamını yapan bir belge olarak algılayabilir.

İyiniyetli bir çabayla bile olsa bu tür yaklaşımlar, olumsuz tepkilere ve eleştirilere neden olabilir ve görev, faaliyet ve hizmet sunumlarının önemsenmemesi sonucunu doğurabilir.

Örnek-4

Örnek -4’de verildiği üzere, vatandaşın belediye başkanı için ifade ettiği bir sözün belediye faaliyet raporunda yer alması, kamuoyunda olumsuz bir algıya sebep olabilir.

2.4. Hizmet Sunumunda Rencide Edici Görseller Kullanılması

Yardım, gizli, rencide etmeden ve insan onuruna yakışır şekilde yapılırsa anlamı vardır. Eğer yapılan yardımın teşhir edilmesi durumunda kamuoyu tarafından, yardım değil reklam amaçlı bu faaliyetlerin yapıldığını düşünebilecektir.

Belediye kamu kaynağı kullanarak, kamu yararına mevzuattan kaynaklanan görevleri yerine getirmektedir. Bu durumda, harcadığı ve kullandığı kaynak kamunundur. Dolaysıyla, özellikle yapılan yardımlarda vatandaşı teşhir etmesi etik bulmamız söz konusu olamayacaktır.

Belediyelerce yapılan bazı yardımlar ise (örneğin asker ailelerine yardım gibi) mevzuat zorunluluklarından kaynaklanmakta, belediyelerin inisiyatifinde gelişmemektedir. Dolayısıyla, yapılan yardımları, vatandaşı teşhir edecek şekilde anlatmak yerine; doğru kişiye yapıldığına yönelik yapılan teknik incelemeleri, gizliliğin esas alındığına ilişkin alınan tedbirleri veya yardımların boşa yapılmadığına ilişkin yapılan çalışmaları anlatmanın daha anlamlı olacağını düşünmekteyim.

 

Örnek -5’te yer aldığı gibi vatandaşın bu şekilde fotoğraflanması oldukça sakıncalıdır. Tarafımdan yüzleri kapatıldı, ancak, beden diline bakıldığında ortaya çıkan sonuç söz konusu belediye için oldukça olumsuz olduğu söylenebilir.

2.5. Maliyetlendirilemeyen, Ölçülemeyen, Değer Katmayacak Performans Göstergelerine Yer Verilmesi

Performans göstergesi oluşturmanın amacı başarıyı ölçmek ve değerlendirmektedir. Yapılan planlamanın sonuçları incelenir ve yeni planlama için deneyim kazanılır. Performans göstergelerinin anlamlı olması, ölçülebilir ve bütçeyle ilişkisinin kurulması oldukça önemlidir. Eğer değer katmayan alanlarda belirlenen göstergelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve takip edilmesi anlamlı sonuçlar vermeyeceği gibi idareler açısından da bürokrasi yaratacaktır.

 

Örnek -6’da yer verildiği üzere, “birim yöneticileri ile düzenli toplantı yapılması” göstergesinin belirlenmesi ve faaliyet raporuyla da bu göstergenin sonuçlarının izlenmesi idareye değer katacağı gibi bu tür göstergelerle raporların doldurulması da gereksiz veri kalabalığı yaratacaktır.

 

Örnek 7’de verilen tabloda ise mali durum beklentiler raporu gibi yasal zorunluluklar nedeniyle hazırlanması zorunlu olan, vezne dışı tahsilat oranı gibi yüksek veya düşük olmasının önemli olup olmadığının belirlenemediği alanlardaki göstergelerin, belediye faaliyet raporlarında yer almasının gereksiz olduğunu düşünmekteyim.

Aşağıdaki yer verilen örnek –8 ise oldukça ilginçtir. Belediye tarafından yapılan anonsların, istatistiksel grafiğinin belediye ve/veya paydaşlar açısından önemsiz olduğu açıktır.

 

2.6. Üstünlük ve Zayıflık Belirlemelerinde Yapılan Hatalar

Belediye faaliyet raporlarında yoğun hatalar yapılan bölümlerin başında üstünlük ve zayıflık tespitleri olduğunu düşünmekteyim.

Birim faaliyet raporlarında her bir harcama birimi tarafından belirlenen üstünlük ve zayıflıklar, incelenmeden ve süzgeçten geçmeden olduğunu gibi idare faaliyet raporuna konulabilmektedir.

Mevzuatta bir açıklama olmamasına karşın, aslında bu bölümün üst yöneticiye bir mesaj ve paydaşlara da bir hesap verme alanı olduğu söylenebilir. Buraya yazılan üstünlüklerin üst yönetici tarafından bilinmesi, korunması ve daha da geliştirilmesi beklenir.

 

Örnek – 9 değişik belediye faaliyet raporlarından aldığım üstünlük ve zayıflık belirlemeleridir. Bir belediye için askeri birliğin bulunması, “üniversite bünyesine alma konusundaki kararlılığı”, “üniversite bölümlerinin sınırlı olması” gibi hem anlamsız hem de belediye için de önemi olmayan belirlemelerin, faaliyet raporunda yer almasının gereksiz olduğunu düşünmekteyim.

 

Bu bölümün oluşturulmasında belediye içinde ortak akıl platformunun oluşturulması gerektiğini düşünmekteyim. Anket veya mülakat gibi yöntemlerle idarenin genelini ilgilendiren değerlendirmeler yapılabilir ve görüşler toplanabilir.

Zayıflık konusunda idare görevlilerinin sakıncaları, doğru bulduğunu söylemekte isteksiz olabileceği düşünüldüğünde, isimleri verilmeden, havuz şeklindeki verilerden seçme yapılarak yoğunluk olan tespitlere faaliyet raporunda yer verilmesi yerinde olacaktır.

2.7. Anlatım Bozuklukları ve Dilbilgisi Hataları

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 15.Maddesinde aşağıdaki düzenleme bulunmaktadır:

“Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.

Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır.

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu’nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.”

Kamuoyuna açıklanan bir raporda açık, arı ve düzgün bir anlatım kullanılması, ifadelerin anlaşılır olması ve hem uyulması gereken zorunlu bir kural hem de paydaşlara olan bir saygıdan kaynaklanmaktadır.

Aşağıda verilen örnekte de görüleceği üzere, imla hataları, ifade yanlışlıkları ve anlatım bozuklukları dikkat çekmektedir. Söz konusu raporu okuyan bir vatandaşın, bilgisayar ve internet kullanıldığını öğrenmesinin bir faydası olmayacağı gibi bu bilgi verilerek, basit bir konudan övündüğü şeklinde olumsuz bir algı da yaratılmış olabilecektir.

 

Örnek-10

 2.8. Faaliyet Tanımlamalarında ve Gösterge Sonuçlarında Yapılan Hatalar

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.[1]

Diğer taraftan faaliyet olarak tanımlanabilmek için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir[2]:

 • İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yan-sıtmalıdır,
 • Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

 

 • Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
 • Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
 • Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
 • Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
 • Uygulanabilir olmalıdır,
 • Maliyetlendirilebilmelidir,
 • Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Yukarıda yer verilen hususlar değerlendirildiğinde faaliyetin gerçekleştirme yönteminin başı başına bir faaliyet olarak belirlenmesi hata olacaktır. Örnek -11’de de görüleceği üzere, faaliyetlerin pazarlık usulüyle mi gerçekleştirildiği açık ihaleyle mi gerçekleştiğinin istatistiksel olarak faaliyet raporunda yer almasının anlamlı olmayacağı açıktır.

 

Diğer bir önemli hata olarak performans göstergelerinin %100 olarak belirlenmesidir. Böyle bir yaklaşım paydaşlar tarafından aslında hiç performans değerlendirmesi yapılmadığı gibi bir anlam çıkarmaktadır. Örnek -11’de görüleceği üzere kuruma gelen evrakın %100 kaydının yapılması bir zorunluluktur.

Yine aynı örnekte yer verilen; “alınan kararların yazılması ve onaylanması”, “yıl içinde alınan meclis kararları ve gerçekleşmesi” gibi ifadelerle ne anlatılmak istendiği açık olmadığı gibi bu göstergelerle nereye varılmak istendiği de belirli değildir.

Faaliyet raporlarında özellikle performans göstergelerinde sonuçların %100 olması oldukça fazla sayıda belediyede görülmektedir. Bu durumun, yöneticilerin savunma mekanizmalarından kaynakladığı açıktır. Diğer bir yönü ise açık vermeme, eksik görünmeme ve hatalı yanların bilinmemesi gibi çabaların da etkisi olduğunu düşünmekteyim.

 

Yukarıda yer verilen örnek -12’de dikkati çeken önemli bir hata da birim, periyot ve yıllık hedef ilişkilendirilmesindedir. Örneğin,  “gelen evrak kayıt süresi ve yerine ulaşımı” göstergesi için birim olarak “dk/saat”, periyot olarak “günlük”, yıllık hedef olarak da “1dk/24 saat” belirlenmiştir. Bu ifadeler anlaşılır ve açık değildir.

2.9. Performans Gösterge Sonuçlarının Sehven Düşük Gösterilmesi

Kamu idareleri, stratejik planla belirledikleri performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere performans göstergeleri belirlemektedir. Faaliyet raporunda ise bu belirledikleri göstergelerin sonuçlarına ilişkin açıklama yapmaktadırlar.

Performans göstergeleri[3];

 • Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
 • Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
 • Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
 • Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır

 

Göstergelerin hatalı belirlenmesi veya sonuçların eksik değerlendirmesi de yapılan hatalardan biridir. Bu kapsamda, örnek- 13’de yer verildiği üzere, gelen evrakın 2 günde kaydedilmesi, meclis kararlarının 5 günde yazılması gerçeğe aykırıdır.

Bu göstergelerle aslında idarenin işlerini çok ağır yaptığı veya geciktirdiği gibi bir anlam çıkmaktadır.

 

 1. Sayıştay Tarafından Yapılan Faaliyet Raporları Denetim Sonuçları

Diğer taraftan, başarı bir faaliyet raporu için Sayıştay tarafından yayınlanan “Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberinin” de incelenmesi gerekmektedir.[4]

Aşağıdaki Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde faaliyet raporlarının değerlendirilmesi sonucu tespit edilen bulgulardan örnekler yer almaktadır:

 • Faaliyet Raporlarında Yer Alan Performans Göstergelerinin Geçerlilik/İkna Edicilik Kriterini Karşılamaması ve saplamaların fazla olması:
 • Performans Ölçüm Sisteminin Sağlıklı Ve Güvenilir Biçimde İnşasına Yönelik Veri Kayıt Sisteminin Oluşturulmaması
 • Performans Hedef ve Göstergelerinde Meydana Gelen Sapmaların Nedenlerine Yer Verilmemesi
 • Performans Programında Gerçekleştirilmesi Planlanan Bazı Performans Hedefleri için Belirlenen Performans Göstergelerine İlişkin Faaliyet Raporunda Bilgiye Yer Verilmemesi
 • Performans Programında Yer Aldığı Halde Faaliyet Raporunda Yer Verilmeyen Performans Hedef ve Göstergelerinin Olması Performans Programında Yer Almadığı Halde Faaliyet Raporunda Gerçekleştirilen Hedef/Faaliyetlerin Olması
 • Faaliyet Raporunda Yer Alan Göstergelerin %61 inin Geçerlilik/İkna Edicilik Kriterini Karşılamaması
 • Faaliyet Raporunun İçeriğinin İlgili Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmaması
 • Performans Programında Yer Alan Göstergelerin Faaliyet Raporuna Aynen Alınmaması

Yukarıda yer verilen bulgular incelendiğinde, kamuda performans ölçümünün zayıf olduğunu, yürütülen faaliyetlere ilişkin veri kayıtlarının tutulmadığını diğer bir ifadeyle ölçmeye yönelik bir çalışma yapılmadığını görülmektedir.

Başarı, ölçmeye bağlıdır. Aksi takdirde organizasyonun kendini izlemeden, günlük öngörülere göre çalışmalarını yürütecektir.

 1. Sonuç ve Öneriler

Faaliyet raporları kullanılan kamu kaynağının hesabının verildiği ve kamuoyuna nitelikli bilgi sunulduğu önemli araçlardan biridir. Yukarıda da örneklediğimiz üzere, oldukça fazla hatalar yapılmakta ve gereken özen verilmemektedir.

Ancak 2019 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile değişen yönetimlere önemli sorumluluklar getirecek ve öncelikle önceki yönetimin faaliyet raporunun oylanması gerekecektir.

Söz konusu oylama, faaliyet raporu ile ortaya konulan gerçekleşen bütçe ve performans bilgilerinin de tartışılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle 2018 yılı faaliyet raporu hazırlık süreci oldukça önem kazanmaktadır. Başarılı faaliyet raporu hazırlık süreci ise, üst yönetici genelgesinden birimlerin hazırlayacağı raporlara kadar birçok yapılacak çalışmalara gereken önemi verilmesiyle mümkün olabilecektir.

 

 

[1] Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan tanım

[2] Performans Programı Hazırlama Rehberi

[3] Performans Programı Hazırlama Rehberi

[4] http://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/mevzuat/Rehberler/Faaliyet_raporlari_degerlendirme_rehberi.pdf