Dolaylı da olsa personel çalıştırmaya dayalı ihale yapılamayacağı (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
36

Kamu İhale Kurumu tarafından verilen kararda aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır:

İDDİA
“3) Benzer iş düzenlemesinin, ana faaliyet konusu araç kiralama olan isteklilerin ihaleye katılımı engellediğinden mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

KARAR
“…Mahalli idarelerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerinin diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilmekte ve mahalli idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapmalarına imkân bulunmamaktadır.

Yapılan incelemede, işin süresi dikkate alındığında ihalenin yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz ettiği; ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanan personele açıkça yer verilmese de hidrolik sıkıştırmalı çok amaçlı çöp kamyonu, vakumlu yol süpürme aracı, hidrostatik yol süpürme araçları ve lastik tekerlekli kazıcı yüklenicilerin çalıştırması iş kalemlerinin teklif fiyata dahil giderleri arasında operatöre yer verildiği, hizmete ilişkin çalışma esaslarında 7 saat olarak vardiyalı çalışmaya yönelik düzenlemelerden operatörlerin tam zamanlı çalıştırılacağının anlaşıldığı, öte yandan ihale dokümanı düzenlemeleri ve işin tanımından da anlaşılacağı üzere ihalenin nevi itibariyle hizmet alımı suretiyle belirli bir süre taşıt edilmesi olan araç kiralama işi olmayıp, belirli bir organizasyon ile yüklenici tarafından gerçekleştirilen çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işleri olduğu, buna göre ihalenin niteliği itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğundan ve mahalli idarelerin bu şekilde alım yapmalarına imkân bulunmadığından ihalenin 4734 sayılı Kanun’un “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Toplantı No : 2018/028
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 15.05.2018
Karar No : 2018/UH.I-975

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.