Her araç için ayrı ayrı noter tasdikli kira sözleşmelerini teklifleriyle beraber idareye sunmaları gerektiği düzenleme (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
29

Kamu İhale Kurumu tarafından verilen kararda aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

İDDİA
“…İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale İlanı’nın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde ve İdari Şartname’nin ise “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan “7.5.2/b- İstekliler, kumanya ve sıcak yemeği hijyenik ortamda taşımaya elverişli 10 (on) yaşını aşmamış trafik siciline kayıtlı Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış K2 yetki belgesine sahip frigorifik (soğutuculu) en az 4 ( dört ) adet kamyonet/ minibüs çalıştıracaklardır. Yüklenici, bu 4 ( dört) aracın tamamını veya bir kısmını kiralayabilir, kira ise her araç için ayrı ayrı noter tasdikli kira sözleşmelerini, teklif zarfında idareye sunacaktır. Araçlar isteklilerin kendi malı ise bunu tevsik edici belgeleri idareye teklif zarfında sunacaklardır. (Demirbaş, amortisman defteri, Yeminli Mali Müşavir yada serbest Muhasebeci Mali Müşavir… vs. raporları ile). Yüklenici bu araçlara ait evrakları (ruhsat, K2 belgesi, sürücü belgesi, kiralık ise kira sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini) teklifleri esnasında idareye sunacaktır. İstekli, Kumanyanın ve sıcak yemeğin dağıtımını belgelerini sundukları bu araçlarla ve sürücülerle yapmak zorundadır. Ancak daha sonra Araçlarda veya sürücülerde herhangi bir değişiklik olması durumunda (aracın satılması, kira sözleşmesinin iptal edilmesi, aracın kaza yapması, sürücünün işten ayrılması, hastalanması vs.) durumda yüklenici aynı gün veya en az üç gün önceden idareye aynı şartları taşıyan araçların ve sürücülerin evraklarını verecek, yemeği bu araçlar ve sürücülerle taşıyacaktır.” düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 9.1’inci maddesine aykırı olduğu, doküman kapsamında isteklilerden ihale konusu işin ifası sırasında kullanacağı araçlara ilişkin kira sözleşmelerinin teklif dosyası kapsamında istenilmesinin ihalenin istekli üzerinde kalıp kalmayacağı hususu dikkate alındığında teklif hazırlama aşamasında isteklilere ekstra masraf oluşturacağı ve bu haliyle söz konusu düzenlemenin Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere de aykırılık teşkil ettiği iddiasına yer verilmiştir.”

KARAR
“…Bu kapsamda, İdari Şartname’nin anılan düzenlemesinden hareketle, yemeğin taşınmasında kullanılmak üzere idarece en az 4 adet araç istenildiği, istekliler tarafından teklif edilen araçların tamamının veya bir kısmının kiralık olabileceği, kiralık olan araçlara ilişkin kira sözleşmelerinin isteklilerce tekliflerin sunulması esnasında idareye verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, zeyilname öncesi şikâyete konu olan düzenlemede yapılan değişiklik sonrası madde içerisinde “yüklenici” ifadesi ile aynı zamanda “…noter tasdikli kira sözleşmelerini teklif zarfında idareye sunacaktır” ifadesinin yer almasının çelişki oluşturduğu, ayrıca İhale İlanı’nın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yüklenicilerden ihale konusu işin ifasında kullanacakları dört aracın tamamını veya bir kısmını kiralayabileceği, kira ise her araç için ayrı ayrı noter tasdikli kira sözleşmelerini teklifleriyle beraber idareye sunmaları gerektiği düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan açıklamalarına uygun olmadığı ve bu doğrultuda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”

Toplantı No : 2018/014
Gündem No : 52
Karar Tarihi : 06.03.2018
Karar No : 2018/UH.II-547
Kararın tamamını okumak için tıklayınız.