İhale konusu hizmet işine ait faaliyet konularının olmadığı iddiası (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
34

Kamu İhale Kurumu tarafından verilen Uyuşmazlık Kararında aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

“…29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde; “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler.” hükmü bulunmakta iken, anılan Kanun 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, yeni Kanun’un “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinin ikinci fıkrasında önceki Kanun’un aksine “Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48’inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler.” hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla ticaret şirketlerinin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığı anlaşılmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır. Anılan mevzuat hükmü gereğince, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişilerin öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir. Dolayısıyla başvuruya konu uyuşmazlığın kamunun ihaleyle hizmet alımı sürecinde ortaya çıkması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir.

İhale konusu işin “24 ay süreyle çalıştırılmak üzere 142 kişilik Sorumlu Aşçı, Aşçı, Şef Garson, Müşteri İlişkileri Elemanı, Refakat Görevlisi, VIP Garson, Garson, Damacana Su Dağıtım Elemanı, Kara Kazan Bulaşıkçısı ve Bulaşıkçı hizmeti alımı” olduğu, benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı işler” olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan Efe Çevre Bakım Peyztem. Müh. Bil. Hizm. İnş. Taah. Yem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Mehmet Kavurkacı İş Ortaklığında pilot ortak tarafından sunulan 10.06.2009 tarihli ve 7329 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi ve özel ortak tarafından sunulan 04.10.212 tarihli ve 8167 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen faaliyet konularının ihale konusu iş ile ilişkilendirilebileceği anlaşılmıştır.”

Toplantı No : 2018/010
Gündem No : 51
Karar Tarihi : 21.02.2018
Karar No : 2018/UH.II-472

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.