Yeraltı Konteynır Alımı ile Temizlik İşi Aynı İhaleyle Alınabilir Mi? (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
23

Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı
Toplantı No : 2017/065
Gündem No : 74
Karar Tarihi : 19.12.2017
Karar No : 2017/UH.II-3444

 

İDDİA:
“Teknik Şartname’nin “Kısmi Yeraltı Konteynerlerinin Yenilenmesi ve Sayılarının Arttırılması” başlıklı 4.3’üncü maddesindeki düzenlemede yer alan 100 adet kısmi yer altı konteyner isteminin başlı başına bir mal alımı işi olduğu, ihale konusu hizmet alımı (temizlik, süpürge, katı atık toplama ve nakli hizmet alımı) ile birlikte ihaleye çıkılamayacağı, söz konusu mal alımının ayrı olarak ihale edilmesi veya ihalenin kısmi teklife açılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.”

KARAR:
Başvuru sahibinin iddiası çerçevesinde ihale konusu iş kapsamındaki mal ve hizmet işlerinin ağırlığının tespiti amacıyla yaklaşık maliyete ilişkin olarak idare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, yaklaşık maliyet bileşenlerinden olan ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılan toplam işçilik maliyetinin 8.709.729,43 TL olarak belirlendiği, araç maliyeti için 13.041.473,85 TL bedel belirlendiği, yine konteyner maliyeti için 700.000,00 TL, sarf malzeme ve diğer malzemeler için 154.547,33 TL bedel belirlendiği görülmüştür.
07.12.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihale için 18 adet ihale dokümanı satın alındığı ve 1 isteklinin teklif verdiği, aynı tarihte alınan ihale komisyonu kararında bir isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği ve toplam yaklaşık maliyeti 24.324.634,61 TL olarak belirlenen ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif tutarının 19.754.978,00 TL olduğu görülmüştür.

Yaklaşık maliyet bileşenleri arasında yer alan çöp konteynerlerinin maliyetinin 700.000,00 TL olarak hesaplandığı, bu iş kaleminin ihale konusu işin oransal olarak büyük bir kısmını oluşturmasa da, rakamsal tutar olarak başka bir ihalenin konusunu oluşturacak boyutta olduğu görülmüştür. Böylelikle, konteyner alımının diğer işlerden ayrı olarak ihale edilmesinin yalnızca konteyner tedarikçilerinin de ihaleye iştirakleri açısından faydalı olabileceği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca idareler madde kapsamında sayılan temel ilkeleri sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu ihalede alıma konu mal ve hizmet arasında doğal bir bağlantının bulunmadığı, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını teminen söz konusu konteyner alımının ayrı bir ihaleye konu edilmesi mümkünken itirazen şikâyete konu hizmet alımı ihalesi kapsamında temin edilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, söz konusu alımın rakamsal tutar olarak dikkate alındığında başka bir ihaleye konu edilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere daha uygun olacağı, nitekim anılan ihalede 18 adet ihale dokümanı satın alınmış olmasına karşın ihaleye sadece 1 isteklinin katıldığı ve tek geçerli teklifin bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Uyuşmazlık Kararının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız.