Teklif mektubunun standart forma uygun olmaması (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
24

Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı
Toplantı No: 2017/067
Gündem No : 30
Karar Tarihi : 22.12.2017
Karar No : 2017/UH.I-3472

“…Yapılan incelemede, Tanrıverdi Gıda Tem. Elek. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan götürü bedel teklif mektubunun söz konusu değişiklikten önceki standart form doğrultusunda hazırlandığı ve mektubun 2’nci maddesinin “İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, Tanrıverdi Gıda Tem. Elek. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan götürü bedel teklif mektubunun “Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” ibaresini içermemesi sebebiyle idarece hazırlanan standart forma uygun olmadığı, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Tanrıverdi Gıda Tem. Elk. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”

Uyuşmazlık Kararının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız.