Ödemelerin 90 gün içerisinde yapılacağına ilişkin sözleşme tasarısında düzenleme yapılabilir mi? (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
22

Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı

İDDİA:
4) Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesinde yer alan ödemelerin 90 gün içerisinde yapılacağına ilişkin düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş Ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesine aykırılık oluşturduğu, ödeme süresinin uzun tutulmasının ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu ve 4734 sayılı Kanun’un Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine uygun düşmediği,

KARAR:
“…Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; idarece yükleniciye yapılacak ödemelere ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesinde yer verilen düzenlemede, 90 gün içinde yüklenici firmaya ödeme yapılacağının belirtildiği, öte yandan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde tahakkukun tamamlanmasından itibaren ödeme yapılmasına ilişkin 30 günlük azami süre tanındığı, belirtilen süreye ilişkin idarelere farklı bir düzenleme yapma hakkı tanınmadığı, sonuç olarak ihale dokümanında öngörülen ödeme süresinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Toplantı No : 2017/057 Gündem No : 62 Karar Tarihi : 15.11.2017 Karar No : 2017/UH.II-3074
Kararın tamamını okumak için tıklayınız.