Ulusal bayram ve resmi tatil günlerinin tamamında tüm personelin çalıştırılacağının öngörülmesi (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
24

Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı

İDDİA:
3) İdari Şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan düzenlemeler uyarınca ulusal bayram ve resmi tatil günlerinin tamamında tüm personelin çalıştırılacağının öngörüldüğü, ancak Teknik Şartname uyarınca personelin vardiyalı çalışacakları göz önüne alındığında tüm personelin ulusal bayram ve resmi tatillerde çalışmasının olanaksız olduğu, söz konusu bu düzenleme dolayısıyla teklif fiyat reel şartlara uygun olmayan şekilde yükseleceğinden ihaleye katılımda istenen yeterlik kriterlerinin de daha yüksek istenilmesine sebebiyet vereceği, bu durumun da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

KARAR:
“…Söz konusu düzenlemeler uyarınca, 21 ay olarak öngörülen ihale konusu iş süresince toplam 29,5 gün olarak hesaplanan ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde, idarece ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak her nitelikte tüm personelin, 4857 İş Kanunu ile ilgili mevzuat gereği öngörülen fiili çalışma süresi dikkate alınarak hazırlanması gereken ve istirahat ve izinlerde nöbet sisteminin esas alındığı iş programına uygun bir şekilde vardiyalı olarak çalıştırılacağı dikkate alındığında, başvuru sahibinin tüm personelin ulusal bayram ve resmi tatillerin tamamında çalışmasının olanaksız olduğuna ilişkin iddiasının uygun olmadığı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda ulusal bayram ve genel tatil günlerinin tamamında veya bir kısmında işçilerin çalıştırılmasını yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığı, bunun yanında idarece ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde, her nitelikte tüm personelin iş programına uygun olarak nöbetleşe çalıştırılmasının öngörülmesinin, ihale konusu işin gerekleri ile idarenin ihtiyaçları ile ilgili bir husus olduğu göz önüne alındığında, tekliflerin reel şartlara uygun olmayan şekilde yükseleceği ve bu durumun ihaleye katılımda istenen yeterlik kriterlerinin daha yüksek istenilmesine sebebiyet vereceği iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/057 Gündem No : 62 Karar Tarihi : 15.11.2017 Karar No : 2017/UH.II-3074
Kararın tamamını okumak için tıklayınız.