Temizlik ihalesinde “K Yetki Belgesi” istenmesi (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
19

Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı;

“İDDİA
İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “K yetki belgesi” istenildiği, ancak “K yetki belgesi”nin ticari eşya taşımacılığı yapan işletmelere verilen bir belge olduğu, ihale dokümanında çalıştırılacak araçların eşya taşımacılığında kullanılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, söz konusu düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve ihaleye katılımı daralttığı, ayrıca yetki belgesinin “K yetki belgesi” ile sınırlandırılmasının da mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

lgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri bir arada değerlendirildiğinde taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde taşımacılık işi ile iştigal eden firmaların faaliyetlerine uygun olan yetki belgesini/belgelerini almalarının zorunlu olduğu, İdari Şartname’de istekilerce teklif dosyası kapsamında sunulması istenen K türü yetki belgelerinin ise yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verildiği anlaşılmaktadır.

KARAR
Yukarıda belirtilen ihale ilanı ve İdari Şartnamede sunulacak belgeler ve Teknik Şartnamedeki işin kapsamı ile yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda araç tescil belgesinde kar küreme aracı, seyyar vinç, yol yıkama ve/veya süpürme aracı, vidanjör, beton pompalama aracı ve benzeri adlar altında yer alan iş makinası işlevi gören araçlarla kullanım amaçlarına uygun olarak yapılan taşımaların Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamında olmadığı, diğer taraftan idarece teklif kapsamında istenilen K yetki belgesinin hangi gerekçelerle ve ne tür işlerde kullanılacak araçlar için istenildiğinin ihale dokümanından anlaşılamadığı ve ayrıca başvuruya konu ihalede sunulabilecek yetki belgesinin sadece K türü yetki belgesi ile sınırlandırılmasının aktarılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve bu doğrultuda başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış olup ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/059
Gündem No : 42
Karar Tarihi : 23.11.2017
Karar No : 2017/UH.I-3131

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.