Araç Modelinin Belirtilmesi Rekabeti Engeller mi? (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
17

Kamu İhale Kurumu tarafından verilen uyuşmazlık kararında aşağıdaki tespitler yapılmıştır:

“…Yapılan incelemede idare tarafından ihale konusu işte işin yürütülmesi sırasında kullanılacak araçların ve bu araçların model yıllarının Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde belirtildiği, işin yürütülmesi sırasında kullanılacak araçların ihale konusu işin niteliğine göre ihtiyaçları çerçevesinde belirleme yetkisinin idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu, bu doğrultuda idarenin ihale konusu hizmet ile ilgili tecrübelerinden de faydalanarak ihale konusu hizmetin niteliğine ve ihale konusu hizmet işi kapsamında kullanılacak olan araçların özelliklerine ilişkin düzenleme yapabileceği ve buna ilişkin sorumluluğun idareye ait olduğu, idare tarafından şikâyete verilen cevapta da belirtildiği üzere kullanılacak araçların hizmetin yürütüleceği koşullara uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Diğer yandan İdari Şartname’de işin yürütülmesi sırasında kullanılacak olan araçlardan 2 tanesinin kendi malı olmasının istendiği 16 adet araç için kendi malı olma şartı aranmadığı, söz konusu 16 adet aracın yeterlilik kriteri olarak belirlenmediği, araçların piyasadan temin edilmesinin mümkün olduğu, bu nedenle anılan araçların 2013 model ve üzeri, 2014 model ve üzeri, 2015 model ve üzeri olmasına ilişkin düzenlemenin ihaleye katılımı zorlaştırıcı, fırsat eşitliğini engelleyici nitelikte olmadığı ve mevzuata aykırılık taşımadığı göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Toplantı No : 2017/054
Gündem No : 72
Karar Tarihi : 25.10.2017
Karar No : 2017/UH.I-2894

Kararın Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.