“İhbar tazminatı ve diğer alacaklar yükleniciye aittir” şeklinde teknik şartnamede düzenleme yapılabilir mi? (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
22

Kamu İhale Kurumu tarafından konuyla ilgili aşağıdaki karar verilmiştir:

Toplantı No : 2017/050
Gündem No : 60
Karar Tarihi : 04.10.2017
Karar No : 2017/UH.I-2685

İDDİA:

“3) Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde “8.20. Personelin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında verilmesi zorunlu olan yıllık, evlilik, babalık, ölüm vb. izinleri kanunun belirlediği oranda verilir. Personelin talebi halinde 1 yıl içerisinde 10 günü geçmeyecek şekilde ücretsiz izin verilir. Bu izinlerde yemek ve yol bedelleri ödenmez.” düzenlemesinin bulunduğu, anılan düzenleme ile personele yıl içerisinde 10 gün ücretsiz izin verileceği ve bu günlerde yol ve yemek ücretinin ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu düzenleme ile personele maaş ödenmeyeceği yönünde bir düzenleme yapılmayarak personelin yol yemek hariç diğer ödemelerini almasının önünün açıldığı, idarece personele maaş ödemesinin yapılması yönünde yapılan anılan düzenlemenin gerek İş Kanunu’nda yer alan ücretsiz izin tanımına gerekse 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan hükümlere aykırı olduğu, anılan düzenleme ile işçinin 1 yılda 10 gün ve 2 yılda toplam 20 gün maaşı kesilmeden ücretsiz izin kullanmasının önünün açıldığı ve personele ücretsiz izinli olmasına rağmen ücret ödeneceği, böylece toplam 2.680.079,20 TL kamu zararı oluşacağı,

KARAR:

4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin yükümlülüklerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu düzenlenmiştir. Bu itibarla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde idare ile sözleşme imzalayan ve alt işveren konumunda olan yüklenicilerin kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüklerinin bulunmadığı, dolayısıyla isteklilerin kıdem tazminatlarını teklif fiyatlarına dahil etmesinin gerekmediği belirlenmiştir.

İhbar tazminatının, yüklenici tarafından hizmet işi kapsamında çalıştırılan personelin haber verilmeksizin veya 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinde düzenlenen ihbar süreleri bitiminden önce işten çıkarılması durumunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türü olduğu, dolayısıyla anılan tazminatın nitelik itibariyle, sözleşmenin uygulanması sırasında ödenmesi kesin olan bir maliyet kalemi olarak kabul edilmemesi gerektiği, bu itibarla isteklilerin, olası ihbar tazminatı giderlerini Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinin (ç) bendinde sayılan maliyet kalemlerine benzer nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere teklif fiyatının bir bileşeni olarak düzenlenen %4 sözleşme giderleri ve genel giderlerine yansıtmak suretiyle tekliflerini oluşturabilecekleri görülmüştür.

Sonuç olarak yukarıda anılan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci maddesinde yer alan emredici hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerinde kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ödeneceğinin düzenlendiği, dolayısıyla teklif fiyata dahil bir maliyet olarak da değerlendirilmemesi gerektiği, ihbar tazminatlarının ise yüklenici sorumluluğunda olduğu, yüklenici sorumluluğunda olan olası ihbar tazminatı giderlerinin %4 sözleşme giderleri ve genel giderlere yansıtılmak suretiyle teklif fiyatının oluşturulmasının mümkün olduğu, öte yandan 4857 sayılı İş Kanunu’nun emredici hükümleri karşısında mevcut doküman düzenlemelerinin tekliflerin oluşturulmasını engelleyici veya isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.