Teknik Şartname’de makine ekipman için öngörülen cezaların makul olmadığı iddiası hk (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
29

Kamu İhale Kurumu tarafından konuyla ilgili aşağıdaki karar verilmiştir:

Toplantı No : 2017/050
Gündem No : 79
Karar Tarihi : 04.10.2017
Karar No : 2017/UY.II-2704

İDDİA:

“3) Teknik Şartname’de makine ekipman için öngörülen cezaların makul olmadığı, yüksek olan cezalar toplamda günlük 22.100,00 TL olarak belirlendiği, özellikle kurulu asfalt plentiye günlük 7.000,00 TL ve mekanik stablizason ünitesine günlük 3.000,00 TL ceza belirlenmesinin 4734 sayılı Kanun’a aykırı olduğu, eklenen bu şartların Bursa İli dışından ihaleyi kazanması halinde makine ekipman tedarik edecek isteklilerin ihaleye katılmaması için belirlendiği, bu sebeple rekabetin engellendiği, Bursa dışından işin yapılacağı bölgeye daha yakın tesisi olan isteklilerin katılımının engellendiği iddialarına yer verilmiştir.
,”

KARAR:

Yukarıdaki Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı düzenlemeleri dikkate alındığında, sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin, işin önemine ve iş programına uygun olarak gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi temin etmek zorunda olduğu, ayrıca işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için gerekli miktarda makine ekipmanını her an iş başında bulundurması gerektiği, işin sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı, eksikliklerin, yüklenici tarafından giderilmemesi halinde eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için günlük ceza uygulanacağı, idareler tarafından, sözleşme konusu işin sözleşmesinde öngörülen sürede tamamının bitirilememesi halinde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere gecikme cezası oranının belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yüklenicinin, işe başlama tarihinden itibaren Sözleşme Tasarısı’nda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorunda olduğu, söz konusu makine, teçhizat ve ekipmanın, işin önemine binaen ve iş programına uygun olarak her an hazır bulundurmaması halinde TL/gün üzerinden Teknik Şartname’de ve Sözleşme Tasarısı’nda belirlenen tutarda (150,00 TL-7.000,00 TL arasında) ceza kesileceği, yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmemesi halinde, “gecikilen her gün için” sözleşme bedelinin % 0,06’sı (on binde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı, yapım işine ilişkin olarak belirlenen bu oranın Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’de belirtilen oranlar (%0,03-%0,06) dâhilinde olduğu, bahse konu işin en kısa sürede yerine getirilebilmesi için Sözleşme Tasarısı’nda sayılan makine, teçhizat ve ekipmanı işin “önemine binaen ve iş programına uygun olarak” her an hazır bulundurmasının istenildiği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde TL/gün üzerinden Sözleşme Tasarısı’nda belirlenen tutarlarda ceza kesileceğinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

Söz konusu cezaların ihale konusu işin en kısa sürede yapılması amacıyla idare tarafından tedbir amaçlı öngörüldüğü, itirazen şikâyete konu asfalt plenti ve mekanik stablizasyon ünitesi ihale konusu işin ana imalat kısmı için önem arz ettiği, bahse konu araçların olmaması durumunda işin sekteye uğrayacağı, bu sebeple cezaların makul seviyede olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca, söz konusu cezalar belirlenirken idare tarafından Sözleşme Tasarısı’nda yer alan oranın dikkate alınacağı, idarenin cevabında da ayrıntısıyla belirtildiği üzere, yaşanabilecek plent kurulum aksaklıklarının kamu zararına sebep olması, hizmetin gecikmesi, can ve mal kayıplarının engellenmesi amacıyla caydırıcı olarak belirlendiği, belirlenecek cezaların idarenin takdirinde olduğu, söz konusu düzenlemelerin ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olmadığı kaldı ki bahse konu işe ilişkin yükümlülüklerin kusursuz olarak öngörülen süreler içinde yerine getirilmesi halinde bahse konu cezaların uygulanmayacağı görülmüş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.