Hatalı Yasaklılık Verilmesi Sonucu Manevi Tazminat Talebi (Danıştay Kararı)

0
18

Danıştay Başkanlığının bu konuda aşağıdaki kararı bulunmaktadır:

“…İhaleden yasaklama işleminin davacı şirketin ihalede hile yaptığının öne sürülerek tesis edilmesi, ancak bu işlemin yargı kararıyla hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş olması karşısında, davacı şirketin ticari itibarının ve saygınlığının zedelendiğinin, manevi zarara· uğradığının kabulü gerektiğinden, manevi tazminatın niteliği ve meydana gelen zararın ağırlığı da dikkate alınarak belirlenecek manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi gerekirken, işlemin idarenin olağan işlemlerinden olduğu, manevi tazminatı gerektirir nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar veren mahkeme kararının bozulması hakkında.”

yasaklama işleminin davacı şirketin ihalede hile yaptığı ileri sürülerek tesis edilmesi karşısında hukuka aykırı olduğu yargı kararıyla belirlenmiş olan yasaklama kararı nedeniyle davacı şirketin ticari itibarının ve saygınlığının zedelendiğinin, manevi zarara uğradığının kabulü gerektiğinden manevi tazminatın niteliği ve meydana gelen zararın ağırlığı da dikkate alınarak belirlenecek manevi tazminatın ödenmesi yönünde hüküm kurulması gerekirken İdare Mahkemesince, ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin işlemin idarenin olağan işlemlerinden olduğu ve manevi tazminata hükmedilmesini gerektirir nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.