Ödenek Yetersizliğinden İhale İptali (Danıştay Kararı)

0
21

Danıştay Başkanlığının bu konuda aşağıdaki kararı bulunmaktadır:

“…ancak 25.03.2013 tarihli Daire Başkanı oluruyla, idarenin ve kamunun önceliklerinin değişmesi, hizmet ve yatırım projelerinin farklılaşması, 2/B alanlarının kullanım kadastrolarının yapılması, yurt dışı projelerine başlanılması, kentsel dönüşüm projeleri görevinin üstlenilmesi, Hazine adına tespit yapılacak kadastro işlerinin de acilen bitirilmesi gerekliliği ile söz, konusu iş için bütçede yeterli miktarda ödeneğin olmaması nedeniyle ihaleyi uygulamanın fiilen imkânsız hale gelmesi gerekçe gösterilerek söz konusu ihalenin iptal edildiği; iptal gerekçesi olarak gösterilen, idarenin önceliklerinin değişmiş olması ve 2012 yılında söz konusu ihale için ödenek ayrılmamış olması gibi gerekçelerin ihalenin iptaline ilişkin kabul edilebilir gerekçeler olduğu, aynı ihalenin iptaline yönelik olarak daha önce tesis edilen işlemlerin iptaline ilişkin Mahkeme kararları üzerine yeni bir değerlendirme yapılmak suretiyle ve farklı gerekçelerle ihalenin iptaline karar verilmiş olması nedeniyle Mahkeme kararının uygulanmamasından söz edilmesine olanak bulunmadığı, bu durumda dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 28.02.2014 tarih ve E:2013/1360, K:2014/246 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; ”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.