Kesinleşen ihale kararının bildiriminde, bu karara karşı başvurulacak idari merciler ve kanun yolları ile sürelerinin belirtilmemesinin sonuçları (Danıştay Kararı)

0
22

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan düzenleyici kurul kararında konuyla ilgili aşağıdaki sonuca varılmıştır:

“…Danıştay Onüçüncü Dairesinin 20.06.2017 tarihli ve E:2011/103, K:2017/2063 sayılı kararında “…Devletin, işlemlerinde bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunlu olduğunu öngören Anayasa’nın 40. Maddesinin ikinci fıkrasının, ayrı bir yasal düzenlemenin varlığını gerektirmeyen, doğrudan uygulanabilir nitelik taşımasından dolayı yasama, yürütme ve yargı organlarının, idare makamlarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerinde bu işlemlere karşı başvurulacak idari mercileri ve kanun yolları ile sürelerinin belirtmesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin 12.09.2008 tarih ve 6679 sayılı kesinleşen ihale kararının bildiriminde, bu karara karşı başvurulacak idari merciler ve kanun yolları ile sürelerinin belirtilmediği görülmektedir.
Bu durumda, idarece Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak hangi kanun yolları ve mercilere başvurulabileceği ve sürelerinin belirtilmesi gerektiğinden, itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu Ankara 12. İdare Mahkemesinin 25.06.2010 tarihli ve E:2009/249, K:2010/1048 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.”

İlgili kurul kararının tamamını okumak için tıklayınız.