Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk İki Sayfasının Kaşesiz Ve İmzasız Olması (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
32

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk İki Sayfasının Kaşesiz Ve İmzasız Olmasının Esasa Etkili Bir Aykırılık Niteliği Taşımadığı hakkında Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı
“…Birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının yer aldığı son sayfasının yine usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfalar dahil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri sıra numaralarının birbirini takip ettiği ve maddi bütünlük sağlandığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinin ilk iki sayfasının kaşesiz ve imzasız olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunması gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Toplantı No : 2017/027
Gündem No : 8
Karar Tarihi : 02.06.2017
Karar No : 2017/UY.III-1556