İhalede aritmetik hataya ilişkin önemli KİK Uyuşmazlık Kararları

0
30

Kamu ihalelerinde oldukça tartışma yaratan aritmetik hataya ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından verilen 2 adet Uyuşmazlık Kararında aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

“…Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve tespitler ışında yapılan değerlendirmede, başvuru sahibi tarafından yapılan aritmetik hatanın, iş kalemi miktarı ile teklif edilen birim fiyatın çarpım işleminin doğru yapılmamasından kaynaklandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam iş kalemi tutarı bölümündeki yuvarlama hatasından oluşmadığı, daha açık bir ifadeyle iş kalemine teklif edilen toplam tutarın hesaplanması aşamasında yapılan birim fiyat ve miktarın çarpılması işleminin sonucunda bulunan tutarın veyahut iş kalemi tutarlarının toplanması sonucunda bulunan toplam tutarın bilgisayar yazılımından kaynaklı olarak yanlış yuvarlanması durumunun söz konusu olmadığı, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi kapsamındaki çarpım ve toplamlarda bilgisayar yazılımından kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılığı olarak değerlendirilemeyeceği, bu çerçevede idarece re’sen düzeltilebilecek bir aritmetik hata olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”

Uyuşmazlık kararının tamamını okumak için tıklayınız. (20041_1_ek)

“…Anılan istekli tarafından oluşturulan hesaplama farklılığının 0,01 TL (61.087,18-61.087,17) olduğu ve toplam teklif fiyatının binde biri olan 1921,02 TL’den (1.921.016,45/1000) az olduğu belirlenmekle birlikte, başvuru sahibi isteklinin teklifinin düzeltilmesi sonucu bulunan tutarın (1.859.929,28+61.087,18TL) 1.921.016,46 TL olacağı ve bu tutarın isteklinin teklif değerlendirilmesinde esas teklif fiyatı olarak kabul edilmesi durumunda ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasını değiştireceği anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesinde elektronik araçlardan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıklarının toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.
Başvuru sahibi isteklinin teklifinin düzeltilmesi sonucu bulunan tutar olan 1.921.016,46 TL’nin isteklinin teklif değerlendirilmesinde esas teklif fiyatı olarak kabul edilmesi durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Polimatik Temizleme San. Tic. Ltd. Şti. ile teklif eşitliği durumunun oluşacağı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesine göre işlem tesis edilmesi durumunda ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif sahibi olacağı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Koçkaya İlaç. Taş. Tem. Bilgi İşl. Gıda. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise sıralamada üçüncü durumuna geçeceği ve sonuç itibari ile ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişeceği anlaşıldığından idarece anılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Uyuşmazlık kararının tamamını okumak için tıklayınız. (20041_2_ek)