Bayram kutlamasına ilişkin organizasyonun, ihalesiz doğrudan teminle yapılmasının sonuçları (Sayıştay Kararı)

0
21

Bayram kutlamasına ilişkin organizasyonun, ihalesiz doğrudan teminle yapılmasının sonuçları (Sayıştay Kararı)

… Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamındaki …-TL tutarındaki organizasyon hizmetinin, ihale düzenlenmeksizin, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesindeki düzenlemeye uygun olarak, “doğrudan temin” yöntemi ile … Turz. ve Yat. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den satın alınmış olması; rekabet şartlarının oluşturulmaması, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmaması ve kaynakların verimli kullanılmasının engellenmesi suretiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen düzenlemeye uygun davranılmadığı anlamına gelmektedir.

Alımın bu şekilde gerçekleştirilmiş olması yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmüne uygun davranılmadığı anlamına gelmektedir. Bu çerçevede bu alımı gerçekleştiren kişilerin 4734 sayılı Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak haklarında gerekli inceleme ve soruşturma açılmasının talep edilmesinin mevzuata uygun ve konunun İçişlerine yazılmasına karar verilmesinin yerinde olduğu değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, temyiz talebinin reddedilerek Daire Kararının onanmasının, uygun olacağı düşünülmektedir.” Denilmiştir.

Duruşma talep eden Harcama Yetkilisi … ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenilmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:

6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Hüküm ve tutanaklar“ başlıklı 50 nci maddesinde:

“Daireler tarafından yapılan hesap yargılaması sonucunda; hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna veya kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilir. Bu hükümler dışında, gerekli görülen hususların ilgili mercilere bildirilmesine karar verilebilir.” Denilmiştir.

İlamda kamu zararının sorumlulardan tazminine veya konunun mevzuata uygun olduğu hükmü verilmemiş, konunun Bakanlığına yazılması yönünde karar verilmiştir.

Bu itibarla; 5.Daire tarafından 212 sayılı ilamın 1 inci maddesine ilişkin olarak Bakanlığına yazılması hususu yönünde verilen karara ilişkin Kurulumuzca yapılacak işlem olmadığına, oybirliğiyle,

Yılı 2013
Dairesi 5
Dosya No 40501
Tutanak No 42181
Tutanak Tarihi 27.9.2016

Temyiz Kurulu Kararı İçin Tıklayınız >>