İç Kontrol Uyum Eylem Planlarında Yapılan Hatalar (BUMKO Bilgi Notu)

0
19

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kamu idareleri iç kontrol uyum eylem planları için aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:
İç kontrol standartlarına uyum eylem planı değerlendirme sonuçları
1. Mevcut durum yazılmamış
2. Somut eylemlere yer verilmemiş
3. Tamamlanma tarihi bölümüne belirli bir tarih yazmak yerine “sürekli, her yıl ocak ayında, yılda bir defa, ilgili mevzuatta öngörülen tarihlerde” ve benzeri ifadeler yazılmış
4. Sürekli kontrol, kontrol faaliyeti, risk, toplantı, uygulama, izleme/değerlendirme gibi çıktılar öngörülmüş
5. Bazı eylemler için çıktı/sonuç öngörülmemiş
6. Diğer sütunlar doldurulduğu halde bazı genel şartlar için eylem öngörülmemiş
7. Plan dönemi sonrası tarihler öngörüldüğü halde nedenlerine ilişkin açıklama yapılmamış
8. Bazı eylemler için sorumlu birim, işbirliği yapılacak birim yazılmamış
9. Somut çıktı ve sonuçlara yer verilmek yerine gelişmiş bilinç düzeyi, hesapverebilirlik, saydamlık, etkin insan kaynakları, paydaş memnuniyeti, kurum kültürü gibi çıktılara yer verilmiş
10. Eylem öngörüldüğü halde çıktı ve sonuçlara yer verilmemiş
11. Yetki devredilen personel sayısı, imzalanan etik sözleşme sayısı gibi çıktılar belirlenmiş
12. Eylem planı formatında hazırlanmamış
13. Eylem planı rehbere göre hazırlanmamış
14. Çoğu eylem için çıktı/sonuç-sorumlu birim ilişkisi kurmak yerine tüm birimler sorumlu gösterilmiş
15. Çoğu eylem için çıktı/sonuç-işbirliği yapılacak birim ilişkisi kurmak yerine tüm birimler işbirliği yapılacak birim olarak gösterilmiş
16. Açıklama kısmı boş bırakılmış
17. Çıktıda “altyapı, önerge hazırlanacaktır, etik kuralların bilinmesi sağlanacaktır, genel şarta uyum sağlanacaktır gibi ifadeler yazılmış
18. Bazı eylemler için tamamlanma tarihi öngörülmemiş
19. Nitelikli ve uygun personel, örnek yöneticiler, önlemler, çalışma grupları, kurul, danışma hizmeti, risk belirleme gibi çıktılar öngörülmüş
20. Hiçbir genel şart için eylem öngörülmemiş
21. Hiçbir eylem için sorumlu birim/ işbirliği yapılacak birim/ tamamlanma tarihi yazılmamış
22. Eylem planı gönderilmemiş