Kamu zararı mevzuatına aykırı takip ve tahsilat yapılmasının sonuçları (Danıştay Kararları)

0
23

Konuyla ilgili Danıştay verdiği bir kararda aşağıdaki sonuca varmıştır:

“…Dava dosyasının incelenmesinden, Avanos Belediyesi’nde çalışan işçilerin bir kısım alacaklarını ve ücretlerini alamadıklarından bahisle, dilekçe vermek suretiyle ücretleri ödenene kadar işyerine geleceklerini, ancak görevlerini yerine getirmeyeceklerini belirttikleri; bunun üzerine Avanos Belediye Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, sözü edilen işçilerin kanunsuz greve gittiklerinden bahisle işçilerin iş akitlerine son verildiği; adli yargı yerinde açılan davalar sonucunda Avanos Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından (İş Mahkemesi sıfatıyla) işçilerin iş akitlerinin feshinin geçersizliğine ve işe iadelerine karar verildiği; işten çıkarılan işçilere, belediye tarafından yargılama gideri ve avukatlık ücreti olarak toplam 12.024-TL ödendiği, bu ödeme nedeniyle kamu zararına sebebiyet verdiğinden bahisle Kontrolörlüğünce 3.10.2007 tarih ve 24/17 nolu kamu zararı tespit raporunun tanzim edildiği; bu raporda kamu zararı olarak belirlenen söz konusu tutarın davacıdan tahsilinin sağlanması gerektiğinin bildirilmesi üzerine, davacının kendisi hakkında başkaca bir işlem tesis edilmesini beklemeksizin 8.10.2008 tarihinde ihtirazi kayıtla belirtilen miktarı davalı belediye hesabına ödediği ve söz konusu tutarın iadesi istemiyle bakılmakta olan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Bakılan davada; Kontrolörlüğünce hazırlanan 3.10.2007 tarih ve 24/17 sayılı kamu zararı tespit raporunda kamu zararı olarak belirlenen 12.024-TL’nin davacıdan tahsilinin sağlanması gerektiğinin belirtilmesi üzerine davalı idarece Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen tebliğ, takip ve tahsil işlemlerine başlanmaksızın, davacı tarafından rızaen ödeme niteliği taşımayacak şekilde ihtirazi kayıtla yapılan ödemenin davalı idare tarafından kabul edilmemesi, kabul edilmiş ise iade edilmesi gerekirken, davalı idarece kabul edilmiş olan ödemenin iadesi istemiyle açılan bu davada anılan tutarın davacıya iadesine karar verilmesi gerekmekte iken aksi yönden davanın reddine yönelik temyize konu mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.