Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Sayıştayca yapılan FR Denetim Sonuçları

0
35

Belediye Faaliyet Raporları ve Sayıştay Denetim Sonuçları
Birçok belediyenin hazırlayarak kamuoyuna sunduğu faaliyet raporları incelendiğinde, bol fotoğraf ve iyi bir tasarım göze çarpmaktadır. Rapor içeriğinde ise çoğunlukla yapılan işlere, sunulan hizmetlere ve üstlenilen görevlere ilişkin bilgiler bulunmaktadır.
Ancak, faaliyet raporu mali mevzuatta tanımlanmış ve hangi bilgileri içermesi gerektiğine ilişkin de bir yönetmelikle açıklama yapılmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu idarelerinde stratejik planı ile bu planın yıllık dilimlerini göstermek üzere performans programı hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.
Bütçe ile bu raporlar sayısallaşmaktadır. Faaliyet raporu ise bu ilişkinin doğru kurulup kurulmadığı, tahmin ile gerçekleşme arasındaki farkı ve eğer varsa sapmaların nedenlerinin kamuoyuna açıklandığı bir rapor olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetler ve belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanun’un 41.maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ile de söz konusu faaliyet raporların şekil ve içeriğine ilişkin standartlar belirlenmiştir.
Ancak, stratejik plan için bir kılavuz, performans programı için de bir rehber olmasına karşın, faaliyet raporunun nasıl hazırlanacağına ilişkin rehber veya kılavuz bulunmamaktadır.
Bu nedenle, genel başlıkları verilen faaliyet raporlanın ayrıntıda hangi tablo veya açıklamalarla hazırlanacağına ilişkin bir mevzuat bulunmamaktadır.
Yine de faaliyet raporunun gerek kanunlarındaki hazırlanış amacı gerekse yönetmelikteki başlıklardan yola çıkılarak, performans ve bütçe tahminlerinin gerçekleşme durumunun açıklandığı bir rapor olması gerektiği sonucuna ulaşmak mümkündür.
Yukarıdaki mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanacak olan faaliyet raporunun, nisan ayı toplantısında Başkanlık Makamı tarafından meclise sunulacağından, harcama birimlerine ilişkin (büyükşehirlerde daire başkanı, il ve ilçe belediyelerinde müdürlükler) ait Birim Faaliyet Raporlarının mevzuata uygun ve belirli standartlarla mali hizmetler birimine gönderilmesi gerekmektedir.
Faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri incelenerek ortaya konulan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulması, standartlaşmanın sağlanması, kamuoyuna doğru ve tam bilgi verilmesi ve mevzuata uygunluğun sağlanması açısından oldukça önemli olup, Birim Faaliyet Raporlarında bu yönde eksiklik olması durumunda Mali Hizmetler Müdürlüğünce kabul edilmemesi, süresinde göndermeyenler için de gerekli idari yaptırımlar uygulanması gerekmektedir.

“Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanmalı” için tıklayınız.

http://kamubilsisyazilim.com/wp-content/uploads/2017/04/10011_1_ek.docx

“Faaliyet Raporları Sayıştay Denetim Sonuçları” için tıklayınız.

http://kamubilsisyazilim.com/wp-content/uploads/2017/04/10011_2_ek.docx