Stratejik Planlar İçin Paydaş Analizi Anket Rehberi Yayımlanmıştır

0
21

Bu rehberin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına, stratejik planlama sürecindeki paydaş anketi uygulamalarında destek sağlamaktır. Rehberin hazırlanmasında yürürlükteki
mevzuat ile sosyal bilimlerde geçerli kabul edilen niceliksel araştırma yöntemleri dikkate alınmıştır. Rehber, anket uygulama yöntemlerini derinlemesine tarif etmeyi
değil uygulanabilir, etkili, stratejik planlama süreciyle uyumlu, standart bir anket uygulamasını ana aşamalarıyla anlatmayı esas almıştır. Bu ve benzeri rehber çalışmalarının
kamuda yürütülen stratejik planlama çalışmalarında katılım süreçlerini güçlendireceği düşünülmektedir.
Rehbere ulaşmak için tıklayınız.